разлика

разлика
същ. - различие, нееднаквост, отличие, разграничение, отличителен белег, характерност, характерен белег, особеност, специфичност, свойство, качество
същ. - разнообразие, многообразие, разновидност, изключение, рядкост, отклонение, несходство, неравенство
същ. - нюанс, тънкост
същ. - вариране, нестабилност, колебание, колебливост, неустановеност, промяна
същ. - несъответствие
същ. - противоположност, контраст, контрастност
същ. - вариант

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • РАЗЛИКА — РАЗЛИКА, см. различать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

  • правя разлика — словосъч. различавам, отличавам, разграничавам, разпознавам …   Български синонимен речник

  • оригинал — (лат. originalis) 1. изворен примерок (за разлика од копија) 2. ракопис од кој се слага типографски слог 3. уметничко дело изработено од самиот уметник (за разлика од копиите што можат да ги изработат ученици, епигони и сл.) 4. литературно дело… …   Macedonian dictionary

  • РАЗЛИЧАТЬ — РАЗЛИЧАТЬ, различить что от чего, отличать, распознавать, находить и указывать приметы, признаки разницы. Двойни до того схожи, что их не различишь. Ночью, при огне, не различишь зеленого от голубого. Ему все равны, ни своих, ни чужих не… …   Толковый словарь Даля

  • амплитуда на температурата — најголемата разлика помеѓу дневната и ноќната температура во одредено место, 2. геогр лак на хоризонтот меѓу изгревот и залезот на сонцето, 3. физ најголемото оддалечување од рамнотежната положба, 4. метеор најголемата разлика во воздушниот… …   Macedonian dictionary

  • дискрепанција — (лат. discrepantia) 1. несогласност, несоодветност, несразмерност, разлика 2. разлика во мислењето, противречност …   Macedonian dictionary

  • диференција — (лат. differentia) 1. разлика, различност 2. мат. разлика, дел за кој некоја големина е поголема или помала од друга големина 3. вишок, кусок, дефицит 4. несогласица, несогласување …   Macedonian dictionary

  • диференцијација — (лат. differentia разлика) 1. правење на разлика, разликување 2. раздвојување поради настанати разлики, разминување во мислењето …   Macedonian dictionary

  • курент — (лат. curro трча, брза) 1. обични букви во печатарството (за разлика од курзивните) 2. вообичаен назив за мали печатарски букви (за разлика од верзалните) …   Macedonian dictionary

  • модалитет — (лат. modalitas) 1. начин на кој се случува или се замислува нешто 2. лог. својство на суд во кој се искажува однос што е можен или нужен 3. муз. тонски ред 4. фиг. случајна разлика, споредна разлика …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”